JMW-logo

afdeling directiesecretariaat
doorkies nr 020-5776516
datum 6 maart 2006
referentie HV/JB/06-032
betreft algemeen onafhankelijk onderzoek


Aan de SRJO, t.a.v. de heer Philip Staal;
Leravgat Yotsee Holland, t.a.v. de heer Zwi Herschel;
SINJOI, t.a.v. de heren Shalom Pront en Shimon de Winter;
VBV, t.a.v. Flory Neter

Geachte dames en heren,

In het afgelopen jaar hebben het Samenwerkingsverband-JMW en Joods Maatschappelijk Werk, rechtsopvolgers van de Voormalige Joodse Voogdij-instellingen verenigd in 'de Fusie', zich ingespannen om een samenwerking te bewerkstelligen met de belangenorganisaties voor Joodse oorlogswezen, dit met het oog op de uitvoering van een algemeen onafhankelijk onderzoek naar het beheer van de vermogens van minderjarige Joodse oorlogswezen.
Ondergetekende heeft samen met Gerard Sanders (vice-voorzitter Raad van Toezicht-JMW) en Hans Vuijsje (algemeen directeur JMW) op 1 en 2 juni 2005 in Tel Aviv voor het eerst overleg met de Stichting Leravgat Yotsee Holland van de heer Tswi Herschel en de Stichting Nederlands-Joodse Oorlogswezen in IsraŽl van de heren Shalom Pront en Shimon de Winter (SINJOI) gevoerd. In deze gesprekken werden de plannen voor een algemeen onafhankelijk onderzoek ontvouwd en werd gesproken over de procedure om te komen tot een goede onderzoeksopzet en kandidaatstelling voor een Begeleidingscommissie en het Onderzoeksteam. Door ons werd daarbij sterk aangedrongen op een samenwerking tussen de verschillende organisaties die de belangen van de Joodse oorlogswezen behartigen. Alleen via een gezamenlijke stem kan immers eenduidig gereageerd worden op voorstellen van het Samenwerkingsverband en JMW.
Hoewel de belangenbehartigende organisaties van Joodse oorlogswezen in IsraŽl de tijd namen om te reageren op het verzoek van het Samenwerkingsverband en JMW tot een tweede gesprek, hetgeen tot een aanzienlijke vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden leidde, werd de kennisgeving van een daadwerkelijke samenwerking van de belangenbehartigende instellingen (Leravgat Yotsee Holland, SINJOI en VBV) in het Samenwerkingsverband Rechtsherstel Joodse Oorlogswezen i.o. (SRJO) door ons als een belangrijke stap vooruit ervaren.
Op 5 februari 2006 reisde opnieuw een delegatie van het Samenwerkingsverband-JMW en JMW (met Sanders, Vuijsje en ondergetekende) af naar IsraŽl en voerde in Netanya overleg met het voltallige bestuur van de SRJO inzake de onderzoeksopzet van het algemeen onafhankelijk onderzoek. De SRJO achtte de conceptonderzoeksopzet van JMW een goed uitgangspunt en afgesproken werd om tot een gezamenlijke onderzoeksopzet te komen en gezamenlijk tot de personele invulling van de Begeleidingscommissie en het Onderzoeksteam te komen.

Wij hebben inmiddels kennis genomen van diverse emailuitwisselingen tussen partners binnen de SRJO. In eerste instantie achtten het Samenwerkingsverband-JMW en JMW dit een zaak tussen de betreffende personen en organisaties zelf. In positieve zin namen wij kennis van de mededeling dat de SRJO nu definitief als rechtspersoon was aangemeld.
De situatie veranderde echter na een mail van de voorzitter van de SRJO, Philip Staal, waarin werd gesteld dat mevr. Flory Neter van het VBV geen deel meer mocht uitmaken van de SRJO. Deze mail werd gevolgd door een brief van VBV en SINJOI waarin ik werd geÔnformeerd over het eigenmachtig oprichten van de SRJO door de heer Staal en de heer Herschel en waarin werd gesteld dat de SRJO niet namens deze beide partijen kon optreden.
Het Samenwerkingsveband-JMW en JMW moeten helaas constateren dat de samenwerking tussen de belangenbehartigende organisaties van Joodse oorlogswezen is mislukt. Deze organisaties zijn niet in staat om een gezamenlijke stem te laten horen. Aparte overlegsituaties met drie organisaties zien wij niet als realistisch. De diverse vertegenwoordigers van de Joodse oorlogswezen hebben nogal uiteenlopende ideeŽn, en de animositeit is dermate groot, dat dit niet kan leiden tot een eendrachtige samenwerking. Daarbij komt dat verder uitstel van het onderzoek voor mij langzamerhand onacceptabel is. Betrokkenen hebben nu al te lang gewacht.
Het Samenwerkingsverband-JMW en JMW hebben daarom besloten het overleg met deze organisaties te beŽindigen en de uitwerking van de onderzoeksopzet en de personele invulling van de Begeleidingscommissie en het Onderzoeksteam van het algemeen onafhankelijk onderzoek nu verder zelf vanuit het Samenwerkingsverband-JMW ter hand te nemen. Het Samenwerkingsverband-JMW draagt vanaf heden dan ook zelf en als enige de verantwoor≠delijkheid voor alle aspecten van het onderzoek. Wij betreuren de ontstane situatie zeer. Veel energie en tijd is ingezet om te proberen tot een gezamenlijk resultaat te komen.
Wij nodigen u niettemin alsnog uit om uw opmerkingen en adviezen inzake de onderzoeksopzet en mogelijke kandidaten voor een Begeleidingscommissie en een Onderzoeksteam voor zover nog niet gegeven binnen 10 dagen op papier te zetten. Het Samenwerkingsverband-JMW zal deze opmerkingen en adviezen meenemen in zijn definitieve uitwerking van de onderzoeksopzet en bij de personele invulling van de Begeleidingscommissie en het Onderzoeksteam. Hiermee kunt u als vertegenwoordigers van Joodse oorlogswezen toch nog invloed uitoefenen op de verdere totstandkoming en inrichting van het algemeen onafhankelijk onderzoek.
Gezien de noodzakelijke transparantie zullen het Samenwerkingsverband en JMW de onder≠zoeksopzet en de personele invulling van het algemeen onafhankelijk onderzoek zo spoedig mogelijk openbaar maken.

In het vertrouwen u hiermee te hebben geÔnformeerd en met een groet,

Harry J. van den Bergh,
voorzitter Samenwerkingsverband-JMW
voorzitter JMW


Stichting Joods Maatschappelijk Werk
De Lairessestraat 145-147, 1075 HJ Amsterdam
Telefoon 020-6730629, Telefax 020-6643971, E-mail jmw@joods.nl