Back to Home Page
JMW, NIK en NIHS lossen hun geschillen op

Persverklaring JMW Woensdag 9 februari 2005

Joods Maatschappelijk Werk (JMW), het Nederlands-IsraŽlitisch Kerkgenootschap (NIK) en de Nederlands-IsraŽlietische Hoofdsynagoge Amsterdam (NIHS) hebben zondag 6 februari 2005 een akkoord bereikt over een aantal voormalige Joodse voogdijorganisaties. NIK en NIHS hebben daarop besloten geen gebruik te maken van hun mogelijkheid in hoger beroep te gaan. Op 17 januari 2005 wees de rechtbank het verzet tegen het fusievoorstel van een aantal in ontbinding zijnde verenigingen met het Samenwerkingsverband-JMW, de beheerder van de vermogens van de betreffende fondsen, af. Met de ondertekening van de overeenkomst is het onderling vertrouwen geheel hersteld.
Na de uitspraak van de rechtbank besloten JMW, het Samenwerkingsverband-JMW, het NIK en de NIHS de gesprekken voort te zetten om tot een oplossing van de geschillen te komen. Uitgangspunt daarbij waren de afspraken die in 2002 in het toenmalige Algemeen Bestuur van JMW zijn gemaakt en voorstellen die het Samenwerkingsverband-JMW eerder had neergelegd.
Besloten is, dat de vermogens van tenminste zes fondsen ondergebracht worden in een nieuwe stichting. Het betreft de volgende fondsen: het Nederlands-IsraŽlitisch Jongens-weeshuis, het Nederlands-IsraŽlitisch Meisjes-weeshuis, Megadlť Jethomim (Opvoeding van Wezen), de S.A. Rudelsheimstichting, de Berg-stichting en de Joodse Zee en Boskolonies ĎWijk aan Zeeí (JOZEBOKO). Over een viertal andere fondsen zal tussen JMW en NIK/ NIHS nader overleg plaats vinden om te bepalen of hun vermogen eveneens tot de nieuwe stichting zal behoren.
Het bestuur van de nieuwe stichting wordt gevormd door de stichting Samenwerkingsverband-JMW. Het bestuur bestaat uit zes leden; twee hebben het vertrouwen van het NIK, twee van het PIK en twee van het Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland. De opbrengsten van de gelden uit de nieuwe stichting worden besteed, conform de sinds 1981 ingezette bestendige beleidslijn en de afspraken van maart 2002, ten behoeve van de hulpverlening van JMW. In het geval dat JMW een aanvraag doet voor een hoger bedrag dan de opbrengst van de gelden en er derhalve moet worden ingeteerd op de vermogens, wordt een verzwaarde procedure toegepast. Het bestuur van de nieuwe stichting vraagt het NIK en de NIHS om advies. Dit advies wordt bij de definitieve besluitvorming van het bestuur betrokken. Een besluit tot interen op het vermogen van de nieuwe stichting kan slechts plaatsvinden in aanwezigheid van alle zes bestuursleden en met een meerderheid van tweederde van de stemmen. Indien de nieuwe stichting het advies van het NIK/NIHS niet overneemt zal dit bestuur het besluit inhoudelijk aan het NIK/NIHS toelichten.
De nieuwe stichting wordt per direct opgericht, maar zal pas operationeel kunnen worden, zodra de fusie tussen de in ontbinding zijnde verenigingen en het Samenwerkingsverband-JMW heeft plaatsgevonden. Wel zal de hierboven genoemde verzwaarde procedure per direct van toepassing zijn op onttrekkingen aan het vermogen.
Overeengekomen is, dat in het geval van liquidatie van de nieuwe stichting, het batig saldo wordt besteed op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de herkomst van deze gelden. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over betere communicatie en informatieverschaffing.
In maart 2005 zal de constituerende vergadering van de Gemeenschapsraad van JMW plaatsvinden. In de Gemeenschapsraad hebben vertegenwoordigers van de drie Kerkgenootschappen zitting, alsmede vertegenwoordigers van organisaties voor ouderen, organisaties voor oorlogsgetroffenen, organisaties voor jeugd en jongeren, organisaties voor IsraŽliís en sociaal-culturele organisaties. JMW, NIK en NIHS zijn van mening dat de Gemeenschapsraad een belangrijk communicatiekanaal vormt tussen JMW en andere organisaties binnen de Joodse gemeenschap waarmee misverstanden en geschillen kunnen worden voorkomen.
Joods Maatschappelijk Werk/ Samenwerkingsverband-JMW
Nederlands-IsraŽlitisch Kerkgenootschap
Nederlands-IsraŽlietische Hoofdsynagoge Amsterdam

top