Back to Home Page SINJOI
Periodieke Nieuwsbrief No 7, November 2005
 
Wordt gratis toegezonden aan alle ons bekende oorlogswezen. Niet leden worden verzocht een passende bijdrage te leveren aan de penningmeester 972-8-6881921.

1. Beknopt Nieuws
Het laatste ‘Beknopt Nieuws” werd u toegezonden in juni 2005.
Hier volgend verdere ontwikkelingen in de zaak van de wezen tegen de voogdij-instanties, joodse zowel als niet-joodse.
Op 26 juli besliste de Nederlandse rechtbank in het nadeel van de gebroeders Staal, in hun zaak tegen de fusie van JMW met de voormalige joodse voogdij instanties.
Op 10 augustus verstuurde SINJOI een brief aan JMW om hen er nogmaals aan te herinneren wat er besproken was in de juni bijeenkomsten. Deze brief, zowel als andere relevante documenten kunnen gelezen worden op de website www.wezen.org
Op 17 augustus fuseerde JMW officieel met de voormalige joodse voogdij instanties, en legde zodoende de hand op het totale vermogen van deze voormalige joodse voogdij instanties, waarvan JMW tot nu toe alleen het vruchtgebruik had .
Op 29 augustus stuurde JMW een brief aan de wezenorganisaties waarin alle goede voornemens, die bereikt waren op de juni bijeenkomsten, totaal werden weerlegd.
Deze laatste 2 stappen vergrootte het wantrouwen van de wezenorganisaties tegenover JMW en begon het onderlinge overleg tussen de wezenorganisaties, Philip Staal en Elma Verhey.
Zodoende begon begin september de petitie actie tegen JMW, die tot nu toe over 400 reacties heeft opgeleverd, ook van vele nietwezen, en die gesteund werd door vele vrijwilligers. Verder leide het onderlinge overleg tot het besluit om te proberen een samenwerkingsverband op te zetten van medewerkers en stichtingen die op dit gebied actief zijn, iets wat in het verleden al geprobeerd was maar tot nu toe niet gelukt.
SINJOI nodigde alle israelische medewerkers en stichtingen uit voor een bijeenkomst die plaats vond op 20 oktober 2005 in Tel Aviv, waar besloten werd om de onderhandelingen betreffende een samenwerkingsverband voort te zetten.
Ondertussen werd er al aan een strategie gewerkt en werden contacten gelegd. Ook juridisch overleg werd gepleegd. Verder trad de Nederlandse organisatie ‘VBV” toe tot het samenwerkingsverband. Een opvolgingsontmoeting vond plaats op 13 november j.l. waar o.a. vooruitgang werd geboekt met het kiezen van een bestuur voor de nieuwe overkoepelingsorganisatie, die in het kort SRJO zal heten, voor Stichting Rechtsherstel Joodse Oorlogswezen.
De samenstelling van het bestuur is als volgt: Philip Staal, voorzitter; Ro Wiener, secretaris en plaatsvervanger voor VBV; Shalom Pront, penningmeester, Tswi Herschel, lid; Shimon de Winter, lid; Flory Neter, lid; Lily v/d Bergh, lid; Fred Altmann, plaatsvervanger voor ALJH; Joop Zeldenrust, plaatsvervanger voor SINJOI.
De nieuwe stichting in oprichting zal via een bemiddelaar binnenkort aan JMW voorstellen doen tot overleg met een externe commissie van bekende Nederlandse publieke figuren. Deze commissie zal proberen om tot een gezamenlijke schikking te komen
wat betreft onafhankelijk onderzoek.
Wat betreft de briefwisseling met de Nederlandse regering, is er al een reactie ontvangen van het ministerie van financien, die verwijst naar het ministerie van justitie.

2. Archief
Zoals al in de vorige nieuwsbrief vermeld, heeft SINJOI haar eigen archief opgezet om onze afhankelijkheid van het JMW archief zo veel mogelijk te reduceren.
Uit het SINJOI archief putten wij anoniem documentair materiaal om de beweringen van JMW te weerleggen.
Dit is uitermate belangrijk omdat de alternatieve bron van informatie, het archief van JMW, niet onafhankelijk is.
Dit heeft ook Elma Verhey, de auteur van het onlangs verschenen boek “Kind van de Rekening”, ervaren.
Onze dank aan een aantal mensen die reeds op onze individuele verzoeken hebben gereageerd en materiaal ter beschikking van het SINJOI archief hebben gesteld.
Wij doen nogmaals een algemene oproep aan iedereen om eens op zolder, in een oude tas of in een of andere familiebergplaats te gaan snuffelen om nog wat materiaal te ontdekken. Alles wat te maken heeft met het verleden en voogden en/of overheid en/of erf geldzaken, zoals afrekeningen, is potentieel geschikt. Contacten hiervoor zijn: Marianne Cohen-Aandagt, 09-9586054, Shalom Pront, 08-8598729 of Hans Reens, 09-7650828.

3. Het boek “Kind van de Rekening”
Er resteren nog 10 exemplaren.Bestellingen bij Jehuda Vardi, telefoon 08-6881921 of 054-4965531. Prijs NIS 117.50.

4. Onderhandelingen met JMW en de overheid
De onderhandelingen met JMW zullen van nu af aan via SRJO, het samenwerkingsverband, lopen.
Elke aangelegenheid betreffende SRJO kan via Shalom Pront, 08-8598729, ingediend worden.

5. Aanvraagformulier Artikel 2 fonds van de Claims Conference. (CC)
Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij het kantoor van de CC in Tel Aviv, telefoon 03-5194400.
Er zijn meerdere uitleggingen voor het invullen van dit formulier in omloop, maar er zijn toch nog vragen over het berekenen
van de inkomsten, die men bij punt 13 kan invullen. Wij adviseren u om daar geen bedrag in te vullen. Dus leeg laten.
De CC maakt een onderscheid tussen diegenen die onder de 70 zijn, en diegenen die 70 of meer jaar oud zijn.
Voor allen geldt dat vergoedingen voor uitgaven, zoals voor een werkster, voor telefoon gesprekken of voor een speciale therapie niet als inkomen beschouwd worden. Dus niet optellen bij inkomsten!
Voor onder de 70 wordt verder alles, behalve de vergoedingen, als inkomen beschouwd, dus ook Bituah Leumi en AOW . Maar de CC heeft nog niet laten weten of zij de maandelijkse WUV uitkering als inkomen beschouwd. Dus wij adviseren u dat u de bedragen van Bituah Leumi en AOW apart invult in de lege ruimte van punt 13, zonder ze bij elkaar op te tellen. Verder maakt u dan een copie van uw maandelijkse uitkering van de WUV(zonder de vergoedingen) en stuurt u dit mee met het formulier.
Voor boven de 70, wordt iedereen, ongeacht zijn inkomen, geadviseerd de vragenlijst van de CC in te vullen en op te sturen.
Voor deze 70 plussers gelden Bituah Leumi en AOW niet als inkomen. Ook vergoedingen niet .Dus niet optellen bij inkomsten!
Ook hier geldt ons advies om punt 13 niet in te vullen. Dus leeg laten. En de bedragen van Bituah Leumi en AOW niet vermelden. Verder maakt u dan een copie van uw maandelijkse uitkering van de WUV(zonder de vergoedingen) en stuurt u dit mee met het formulier.
Er is nu zekerheid dat de maandelijkse betalingen van Euro 270, op grond van artikel 2 van de Claims Conference, niet in mindering van WUV en WUBO uitkeringen zullen worden gebracht.
De CC heeft nog geen sluitingsdatum voor het indienen van het vragenformulier bekend gemaakt, maar wij adviseren u om het zo vlug mogelijk in te dienen en een copie bij u thuis te laten. Niet vergeten uw handtekening te laten legaliseren.
Het adres voor het opsturen van het ingevulde vragenformulier is :Claims Conference, postbus 74 ,Tel Aviv, Mikud 61000.

6. Contributie
Er zijn nog vele mensen die hun contributie van 75 Shekel voor 2005 nog niet hebben voldaan. Wij verzoeken hun dit alsnog zo vlug mogelijk te voldoen bij Jehuda Vardi, de penningmeester. (Rehov Adorai 46, Kiryat Gat, 82076)
Verder hebben wij geconstateerd dat een aantal mensen wel hun contributie voor 2003 en 2005 hebben voldaan , maar niet voor 2004. Ook in 2004 had de stichting vele onkosten. Wij verzoeken deze mensen alsnog hun contributie voor 2004 te voldoen bij Jehuda.(50 Shekel) De contributie voor 2006 bedraagt Shekel 75,-

7. Jaarlijkse bijeenkomst en AV
Wij plannen een gezellige bijeenkomst met een aantal culturele evenementen en uitstapjes, voor de periode 20 t/m 22 februari, in hotel Nahar haJarden in Tiberias, op basis van half pension.(ontbijt en diner)
Ook zal daar onze AV plaats vinden, dinsdag 21 februari om 16.00 uur, en wij verzoeken jullie namen van candidaten voor het bestuur te melden bij de voorzitter, Shimon de Winter, telefoon 08-6278572.
Wij verzoeken geintereseerden zich zo vlug mogelijk op te geven bij Shalom Pront, telefoon 08-8598729, zodat we de accomodatie in het hotel kunnen reserveren.
De kosten zijn als volgt:

 • Leden SINJOI en hun partner: 200 Shekel per persoon
 • Niet leden en hun partner: 640 Shekel per persoon

 • Om van deze gunstige aanbieding ten volle te profiteren raden wij iedereen aan om zijn/haar contributie te voldoen.
  Deze bijeenkomst is gedeeltelijk gesubsidieerd door Marorgelden, die hiervoor zijn goedgekeurd.
  De reis van en naar het hotel zal geregeld worden door SINJOI en de verzamelplaatsen, alsook het programma, zal eind januari toegestuurd worden aan de deelnemers.
  Leden die alleen de AV willen bijwonen krijgen, indien zij zich tijdelijk opgeven bij Shalom, een lunch in het hotel aangeboden.

  Namens het bestuur
  Shalom Pront,
  Secretaris

  Copyright: SINJOI

  Lezersreacties
  Geef uw reactie

 • Geacht bestuur, waarom zover uit de buurt? Ben genegen op 21 februari 2005, naar de AV te komen, U zorgt natuurlijk voor vervoer heen en terug. Prettig lichtfeest in deze donkere dagen.
  Giora Nevo, Israel (24/12/2005, 22:17)
  top