<HTML><HEAD> <TITLE>Tweede Wereldoorlog Wezen</TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> <!-- Last Updated 16 November 2006 by Philip --> <META NAME="description" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen"> <META NAME="keywords" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen, wezen, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, joods jongenshuis, fusie, JMW, Philip, Staal"> <META NAME="revisit" CONTENT="15 days"> <META NAME="robots" CONTENT="index,follow"> <SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT> if (document.images) { home1 = new Image home2 = new Image home1.src = '../home.gif' home2.src = '../home2.gif' } else { home1 = "" home2 = "" document.home = "" } </SCRIPT> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#006600" VLINK="#006600" ALINK="#CC00"> <blockquote> <A NAME="top"></A> <!-- Begin html Bovenbalk --> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="70%" border="0" cellspacing="2" cols="5"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Artikelen</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Prikbord</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../HelpOns/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Help ons</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../documenten/JMW/index-2.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Petitie</A></center></font></b> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Bovenbalk --> <BR><IMG alt=Joods NL src="images/Joods-NL-logo.gif" border=0><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="70%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="70%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.joods.nl - dinsdag 5 december 2006</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="70%" border="0" cellspacing="0"> <tr><td width="70%"> <BR>dinsdag, 5 december 2006 <BR><FONT SIZE="5" COLOR="#0000FF"><B>Voortgang overleg JMW-Wezenorganisaties</B></FONT> <BR><IMG src="images/JMW-logo.gif" border="0"> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) en de Stichting (Israel) Nederlands-Joodse Oorlogswezen in Isral (SINJOI) voeren als belangenbehartigers van de Joodse oorlogswezen in Nederland en Isral geregeld overleg met Joods Maatschappelijk Werk (JMW) en het Samenwerkingsverband-JMW. <BR><P>Eerder is uit dit overleg een gezamenlijke opdracht voortgekomen voor een onafhankelijk algemeen onderzoek naar het beheer van vermogens van Joodse oorlogswezen door Joodse voogdij-instellingen, verbonden in de Gefusioneerde Joodse Instellingen voor Kinderbescherming ( de Fusie ). Inmiddels is de onafhankelijke Begeleidingsgroep van dit onderzoek, samen met de onderzoekers, zijn werkzaamheden begonnen. <BR><P><B>Project Informatie Joodse Oorlogswezen van JMW</B> <BR>In het overleg tussen VBV/SINJOI en JMW/Samenwerkingsverband is herhaaldelijk gesproken over het door JMW uitgevoerde Project Informatie Joodse Oorlogswezen (PIJO). Via dit project biedt JMW Joodse oorlogswezen die onder voogdij stonden van  de Fusie de gelegenheid om financile informatie op te vragen. Hoewel, zoals bekend, de financile dossiers vernietigd zijn, kan in een aantal gevallen, op basis van informatie uit het sociale dossier alsmede uit informatie vanuit andere archieven, een reconstructie van het vermogen worden gemaakt. Indien de informatievrager van mening is dat er onjuiste handelingen zijn verricht met gelden die hem/haar toekwamen, kunnen claims worden ingediend bij het bestuur van de stichting Samenwerkingsverband-JMW (de beheerder van vermogens van de voormalige Joodse voogdijorganisaties). Indien de claim door het bestuur van de stichting Samenwerkingsverband-JMW wordt afgewezen bestaat de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een onafhankelijke Beroepscommissie. VBV/SINJOI hadden met name vraagtekens bij het feit dat JMW/Samenwerkingsverband de werkzaamheden in het kader van de informatieverschaffing en claimbehandeling zelf uitvoert. JMW/Samenwerkingsverband daarentegen ziet het, als opvolger resp. beheerder van het vermogen van Le Ezrath ha-Jeled, als zijn plicht deze informatie te verschaffen en heeft dit soort informatieverschaffing en claimbehandeling (waaronder JOKOS en LIRO) al vele jaren verzorgd. <BR><P><B>Onderzoekscommissie VBV/SINJOI</B> <BR>In overleg tussen VBV/SINJOI en JMW is besloten dat een onderzoekscommissie vanuit VBV/SINJOI een uitgebreid onderzoek zou verrichten naar het beheer van de sociale dossiers van Le Ezrath ha-Jeled, alsmede naar de werkzaamheden die in het kader van de informatieverschaffing/ claimbehandeling door JMW worden verricht. De onderzoekscommissie heeft gesproken met de algemeen directeur van JMW en diverse bij de uitvoering van werkzaamheden betrokken medewerkers en heeft stukken, richtlijnen etc. bestudeerd. Daarnaast heeft de commissie een bezoek gebracht aan het Gemeentearchief Amsterdam waar de betreffende dossiers in bewaring zijn en gesproken met de voor de archieven van JMW verantwoordelijke medewerkers. <BR><P><B>Bevindingen</B> <BR>De Commissie heeft geen reden ervan uit te gaan dat in de afgelopen jaren uit de Le Ezrath ha-Jeled-dossiers stukken zijn vernietigd. De belangrijkste bevinding van de commissie is echter dat JMW de sociale dossiers van Le Ezrath ha-Jeled om reden van veiligheid en zorgvuldigheid in 1986 heeft verfilmd. Exemplaren van deze film zijn ondergebracht zowel bij JMW als bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Deze bevinding betekent dat er een objectieve controle kan plaatsvinden op de stukken die op dit moment in de dossiers aanwezig zijn. De commissie is tot de volgende conclusies gekomen: <BR>- de dossiers van Le Ezrath ha-Jeled zijn in bewaring bij het Gemeentearchief Amsterdam en worden daar onder verantwoordelijkheid van JMW op een zorgvuldige en professionele wijze beheerd. <BR>- Objectief is vast te stellen of er sinds 1986 stukken uit de sociale dossiers van LEH verdwenen zijn. <BR>- JMW werkt op een integere wijze aan de informatieverschaffing aan Joodse oorlogswezen. <BR><DIV style="BORDER-RIGHT: #7f7f7f 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #7f7f7f 1px solid; PADDING-LEFT: 5px; FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 5px 15px; BORDER-LEFT: #7f7f7f 1px solid; WIDTH: 40%; BORDER-BOTTOM: #7f7f7f 1px solid"> <P class=kadertext> <B><FONT COLOR="#0000FF">Oproep</B> <BR><P>VBV/SINJOI en JMW roepen Joodse oorlogswezen op, indien zij daartoe de behoefte hebben, om hun informatie-vragen over het beheer van de hen toekomende gelden tijdens de voogdijperiode voor te leggen aan de Projectgroep Informatie Joodse Oorlogswezen (PIJO), p/a JMW, De Lairessestraat 145-147, 1075 HJ Amsterdam. Nadere informatie over dit project is te vinden op de website van JMW (www.joodsmaatschappelijkwerk.nl) of via het kantoor van JMW in Amsterdam (tel. 020-5776577). <P class=kadertext> </P></DIV></FONT> <BR><P><B>Beroepscommissie</B> <BR>Sluitstuk van de gehele procedure van informatieverschaffing en claimbehandeling is de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een onafhankelijke Beroepscommissie. Deze Beroepscommissie bestudeert (en checkt zonodig) de beschikbare informatie, bekijkt of het bestuur van het Samenwerkingsverband tot een juiste afweging en besluitvorming is gekomen en geeft een bindend advies aan het bestuur van de stichting Samenwerkingsverband-JMW. JMW en VBV/SINJOI hebben besloten om gezamenlijk de leden van deze Beroepscommissie te benoemen en daarmee de onafhankelijkheid van deze Beroepscommissie buiten enige twijfel te stellen. <BR><P><B>Verlenging indieningtermijn</B> <BR>Daar JMW specifiek voor deze werkzaamheden een onderzoekster heeft aangesteld, is eerder voor de indiening van informatievragen en de indiening van vermeende claims een termijn gesteld. De termijn voor claims zou eindigen op 31 december 2006. JMW heeft in overleg met VBV/ SINJOI besloten om de termijn waarbinnen informatievragen en claims kunnen worden ingediend te verlengen tot 1 maart 2007. <BR><P>Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) <BR>Stichting (Isral) Nederlands-Joodse Oorlogswezen in Isral (SINJOI) <BR>Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) <BR>Stichting Samenwerkingsverband-JMW <BR><P><P class=fullviewtext><EM>copyright! JMW</EM> <BR><P> <!-- Begin html Lezersreacties --> </a><table width="100%" border="0" cellspacing="2" cols="2"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="70%" height="24"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Lezersreacties</font></td></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694"><a href="../../contact/reactie-main-1.html"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><u><b><CENTER>Geef uw reactie</u></font></a></b></CENTER> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Lezersreacties --> <!-- Begin Lezersreacties --> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER><BR> </TD></TR></TBODY></TABLE> </BODY></HTML>