<HTML><HEAD> <TITLE>Tweede Wereldoorlog Wezen</TITLE> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> <!-- Last Updated 16 November 2006 by Philip --> <META NAME="description" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen"> <META NAME="keywords" CONTENT="Tweede Wereldoorlog Wezen, wezen, weeshuizen, weeshuisgeld, vermogensbeheer, Le-Ezrath Ha-Jeled, Rudelsheimstichting, Bergstichting, joods jongenshuis, fusie, JMW, Philip, Staal"> <META NAME="revisit" CONTENT="15 days"> <META NAME="robots" CONTENT="index,follow"> <SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT> if (document.images) { home1 = new Image home2 = new Image home1.src = '../home.gif' home2.src = '../home2.gif' } else { home1 = "" home2 = "" document.home = "" } </SCRIPT> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#006600" VLINK="#006600" ALINK="#CC00"> <blockquote> <A NAME="top"></A> <!-- Begin html Bovenbalk --> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="70%" border="0" cellspacing="2" cols="5"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A HREF="../../nieuwsbrief/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Nieuwsbrief</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../kranten/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Artikelen</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../prikbord/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Prikbord</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../HelpOns/index.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Help ons</A></center></font></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="20%" height="24"> <A href="../../documenten/JMW/index-2.html" TARGET="_parent"><font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><center><b>Petitie</A></center></font></b> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Bovenbalk --> <BR><IMG alt=Joods NL src="images/Joods-NL-logo.gif" border=0><BR> <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="70%" border="0"><TBODY> <TR><TD vAlign=center align=left width="70%" bgColor="#848694" height="24"> <FONT face=Arial color="#ffffff" size=-1><B>www.joods.nl - vrijdag 12 mei 2006</B></FONT> </TD></TR></TBODY></TABLE> <table width="70%" border="0" cellspacing="0"> <tr><td width="70%"> <BR>vrijdag, 12 mei 2006 <BR><FONT SIZE="5" COLOR="#0000FF">Projectgroep Informatie Joodse Oorlogswezen</FONT> <BR><IMG src="images/JMW-PIJO-logo.gif" border="0"> <span lang=NL style='font-size:11.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:NL;font-weight:normal'> JMW heeft de Projectgroep Informatie Joodse Oorlogswezen (PIJO) opgericht om Individuele vragen van Joodse oorlogswezen zo goed als mogelijk is te beantwoorden. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een externe onderzoekster aangesteld. Informatievragen kunnen tot 15 juli 2006 bij PIJO worden ingediend. In de afgelopen jaren zijn er door een aantal Joodse oorlogswezen vragen aan JMW gesteld inzake het vermogensbeheer van Joodse oorlogswezen door voormalige Joodse voogdij-instellingen die aangesloten waren bij de Gefusioneerde Joodse Instellingen voor Kinderbescherming ( de Fusie ). <BR><P>JMW acht het haar morele verantwoordelijkheid om deze individuele vragen zo goed als mogelijk is te beantwoorden. JMW heeft daartoe de Projectgroep Informatie Joodse Oorlogswezen (PIJO) opgericht. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een externe onderzoekster aangesteld die specifiek voor dit soort onderzoek is opgeleid en haar sporen heeft verdiend. <BR><P>De Projectgroep is ingesteld om concrete vragen van Joodse oorlogswezen te beantwoorden. De Projectgroep zal bij zijn informatieverstrekking volstrekte transparantie nastreven. Dat betekent dat de stukken waarop de rapportage gebaseerd is, worden gekopieerd en aan de informatievrager ter hand worden gesteld. <BR><P><CENTER>Sluitingsdatum: 15 juli 2006</CENTER> <BR><P>De Projectgroep heeft een tijdelijk karakter. Joodse oorlogswezen, die onder de voogdij stonden van een van de bij de Fusie aangesloten instellingen, hebben 2 maanden de gelegenheid hun vragen aan de Projectgroep toe te sturen. Dat wil zeggen dat u uw informatievragen tot 15 juli 2006 bij de Projectgroep kunt neerleggen. <BR><P>Het indienen van claims bij het Samenwerkingsverband-JMW <BR>In het geval dat u op grond van de informatie van de Projectgroep van mening zou zijn dat in het beheer van uw vermogens door een van de bij de Fusie aangesloten instellingen fouten zijn gemaakt waardoor u schade heeft geleden, dan kunt u besluiten om een schadeclaim in te dienen. De claim  met een daarbij behorende onderbouwing  kan tot uiterlijk 31 december 2006 worden ingediend bij de stichting Samenwerkingsverband-JMW. <BR><P>Het bestuur van de stichting Samenwerkingsverband-JMW zal alle beschikbare informatie worden voorgelegd, waaronder de resultaten van het onderzoek door de Projectgroep, uw eventuele reactie daarop en uw motivering van de eventuele claim. Op basis van deze gegevens zal de stichting Samenwerkingsverband-JMW bekijken of er voldoende bewijs is dat er bij het beheer door de bij de Fusie aangesloten instellingen fouten zijn gemaakt. Indien hierop bevestigend kan worden geantwoord, zal het Samenwerkingsverband de hoogte van de schade en de schadevergoeding vaststellen. Aanvaard u deze schadevergoeding dan wordt daarmee een finale regeling getroffen omtrent het vermogensbeheer uit het verleden. Indien de stichting Samenwerkingsverband-JMW na bestudering van alle beschikbare informatie tot het oordeel komt dat er onvoldoende bewijs bestaat dat er in het voorliggende geval door de bij de Fusie aangesloten instellingen fouten zijn gemaakt, zal zij de claim gemotiveerd afwijzen. <BR><P><B>Beroepscommissie</B> <BR>Indien u het niet eens zou zijn met het oordeel van de stichting Samenwerkingsverband-JMW kunt u hiertegen in beroep gaan bij een Beroepscommissie, die voor dit doel in het leven wordt geroepen. Deze Commissie zal bestaan uit personen van reputatie, die deskundigheid hebben op juridisch, finan-cieel en/of notarieel gebied en onafhankelijk zijn van JMW en de stichting Samenwerkingsverband-JMW. De Beroepscommissie zal een uitspraak doen met betrekking tot de vraag of de ingediende claim gegrond is. De uitspraak van de Beroepscommissie met betrekking tot de vraag of de claim gegrond is, zal worden overgenomen door het Samenwerkingsverband-JMW. <BR><P>Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de Beroepscommissie of met de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding door de stichting Samenwerkingsverband-JMW, dan staat voor u de gang naar de gewone civiele rechter open. JMW en de stichting Samenwerkingsverband-JMW behouden zich in een civiele procedure nadrukkelijk alle rechten voor om ingestelde vorderingen te bestrijden <BR><P>Ten aanzien van de volledige toepasselijke voorwaarden ten aanzien van informatievragen en beroepscommissie verwijzen wij u naar de website van JMW (www.joodsmaatschappelijkwerk.nl , zie  Laatste Nieuws ). Die informatie kunt u tevens opvragen bij het directiesecretariaat van JMW (tel. 020  5776557). <BR><P>Projectgroep Informatie Joodse Oorlogswezen (PIJO) <BR>De Lairessestraat 145-147 <BR>1075 HJ Amsterdam <BR><P>Voor uitvoeriger informatie zie de website van JMW. <BR><P><P class=fullviewtext><EM>copyright! JMW</EM> <BR><P> <!-- Begin html Lezersreacties --> </a><table width="100%" border="0" cellspacing="2" cols="2"> <tr><td nowrap="true" bgcolor="#848694" width="70%" height="24"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><b>Lezersreacties</font></td></b> <td nowrap="true" bgcolor="#848694"><a href="../../contact/reactie-main-1.html"> <font face="Arial" size="-1" color="#FFFFFF"><u><b><CENTER>Geef uw reactie</u></font></a></b></CENTER> </TD></TR></TBODY></TABLE><BR> <!-- Einde html Lezersreacties --> <!-- Begin Lezersreacties --> <CENTER><A HREF="#top"><IMG SRC="../../omhoog.gif" ALT="top" WIDTH=25 HEIGHT=26 BORDER=0></A></CENTER><BR> </TD></TR></TBODY></TABLE> </BODY></HTML>